ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: MDK.I.271.1.2017
Nazwa zadania: ''Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie''.

1. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2017 poz.1579) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

P.H.U. ''REMBUD''
Roman Siryk
ul. Podwalna 14A, 37-630 Oleszyce

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.
Powyższa oferta, złożona została na kwotę 4 759 593,15 zł i otrzymała łączną najwyższą liczbę
punktów: 100.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

2. Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2, że w prowadzonym postepowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców, oraz na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 nie odrzucono żadnej z ofert.
3. Zamawiający informuje, że termin określony zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta - nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcy przysługuje odwołanie - art. 180 ust. 2 ustawy.
Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Lubaczowie
mgr Andrzej Kindrat


OGŁOSZENIE o UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY