Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1). Dz. U. poz. 1000, Ustawa z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych zwanego dalej ''RODO'' informują, że:
1. Administratorem danych osobowych jest: Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas Bandrowskiego w Lubaczowie, ul. M. Konopnickiej 2,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Miejskiego Domu Kultury i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub zostaną udostępniane podmiotom nadrzędnym.
3. Zebrane dane będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującej w jednostce instrukcji kancelaryjnej.
4. Ponadto informuję, że:
a/ Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
b/ Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
c/ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.
d/ Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
e/ Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
5. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych.
6. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Miejskiego Domu Kultury, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu - merit.inspektor.rodo@gmail.com.