OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ''Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie''

MDK.I.271.1.2017
Lubaczów, dnia 08.12.2017 r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
''Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie''
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2017 poz.1579) Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Miejski Dom Kultury
ul. Marii Konopnickiej 2
37-600 Lubaczów
www.mdklubaczow.pl
sekretariat@mdk.lubaczow.pl
godz. urzędowania: 7.00 - 15.00
telefon/faks: 16 632 14 97

2) Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.mdklubaczow.pl

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
''Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie''
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku MDK o parametrach technicznych: powierzchnia użytkowa części rozbudowanej: 969,65m2, powierzchnia użytkowa części przebudowanej: 905,67m2, Powierzchnia zabudowy: 771,15m2, kubatura po rozbudowie: 7113,6 m3
Opis prac budowlanych w istniejącym budynku:
> dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów i norm,
> dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż.
> Wyburzenie części ścian działowych i konstrukcyjnych zgodnie ze schematem wyburzeń
> powiększenie otworów drzwiowych
> zamurowanie części otworów okiennych;
> rozbudowa budynku od strony frontowej
> remont istniejącego budynku;
> prace rozbiórkowe i przygotowawcze - rozebranie posadzek, skucie tynków wewnętrznych, rozbiórka posadzek w budynku poza salą kinową i w salach 0.16, 0.15, zdarcie farb, rozebranie glazury, wybicie otworów, rozebranie części ścian działowych, poszerzenie otworów drzwiowych,
> roboty murowe i ściany działowe - obsadzenie nadproży nad poszerzanymi otworami drzwiowymi, powiększenie otworów drzwiowych, wykonanie nowych ścian działowych wg rysunków projektu wykonawczego,
> stolarka zewnętrza - wymiana okien i drzwi zewnętrznych wg dokumentacji rysunkowej, obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy stalowej w kolorze grafitowym oraz wewnętrznych z aglomarmuru,
> podłogi i posadzki - remont posadzek w całym budynku oprócz sali kinowej i w salach 0.16, 0.15,
> wygładzenie nierówności ścian, wykonanie tynki, okładzin ścian i malowanie,
> wykonanie sufitów podwieszanych wg dokumentacji projektowej,
> wymiana stolarki wewnętrznej,
> remont dachu - rozebranie istniejącego pokrycia dachowego, przebudowa więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego, remont kominów, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana obróbek blacharskich, wymiana pokrycia dachowego.
> remont elewacji / skucie tynków z całości elewacji wraz z wykonaniem nowych tynków z zachowaniem istniejących detali architektonicznych, wymiana parapetów zewnętrznych, skucie szpaletów,
> rozebranie opaski betonowej i części chodnika,
> wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych metodą iniekcji krystalicznej oraz odgrzybianie i osuszanie ścian piwnic budynku, wykonanie tynków renowacyjnych;
> wykonanie izolacji pionowej budynku: ściany fundamentowe- Wodostyr super gr. 10cm, ściany zewnętrzne budynku z wełny mineralnej gr. 20cm oraz styropianu EPS-75-038 gr. 15cm.
> Wymiana instalacji c.o.
> Wentylacja mechaniczna
> Dostawa wyposażenia - Etap I

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
1) Przedmiary robót (załącznik nr 9 do SIWZ).
2) Projekt budowlany (załącznik nr 10 do SIWZ).
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (załącznik nr 11 do SIWZ).
4) Dodatkowe uwagi:

- Wykonawca zapewni kierownika budowy oraz kadrę kierowniczą, niezbędną do realizacji zamówienia.
- Przedmiot zamówienia objęty będzie okresem gwarancji od 3 do 5 lat, licząc od dnia przekazania całości zamówienia protokołem końcowym odbioru robót.
- Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców, za wcześniejszą zgodą Zamawiającego, zgodnie z art. 6471 Kodeksu Cywilnego.

5. Dokumentacja projektowa jeżeli wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych,
tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania skutkującej zmianą dokumentacji technicznej. Wykonawca, który przewiduje do zastosowania materiały i urządzenia równoważne, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały i urządzenia zostały zmienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje i wykazać równoważność z materiałami zastosowanymi w dokumentacji.

6. Kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45320000-6 Roboty izolacyjne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45231112-3 Instalacja rurociągów
45321000-3 Izolacja cieplna
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331110-0 Instalowanie kotłów
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45333100-1 Instalowanie urządzeń regulacji gazu
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnętrznej
45331221-1 Instalowanie urządzeń klimatyzacji częściowej powietrza
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne7. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:
Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

8. Wymagania stawiane Wykonawcy:
8.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
8.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
8.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
8.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
8.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
8.6 Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
8.6.1. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zachowaniem wymagań i obowiązującymi przepisami, w szczególności wymogami prawa budowlanego, przepisami dotyczącymi bhp przy wykonaniu robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją, należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i właściwą organizacją pracy.
8.6.2. Użyte materiały/zabudowane urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
8.6.3. Wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z PN przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane).

9. Wymagania organizacyjne
9.1. Zamawiający nie zapewnia dozoru mienia Wykonawcy robót.
9.2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona niezbędnych zabezpieczeń terenu. Za jakość i zgodność z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpieczeń, jak również za ich stałą sprawność techniczną odpowiada Wykonawca (kierownik budowy).
9.3. Złożenie materiałów rozbiórkowych lub nadających się do ponownego wbudowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w stanie nienaruszonym.
9.4. Złom lub inne materiały rozbiórkowe nienadające się do ponownego wbudowania Wykonawca będzie systematycznie wywoził z terenu realizowanego obiektu, a po zakończeniu robót jest zobowiązany do całkowitego uporządkowania terenu.

10. Wymagania dotyczące gwarancji

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia minimum 3 - letniej (36 miesięcy) gwarancji jakości, licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę krótszego niż 3 lata (36 miesięcy) okresu gwarancji jego oferta zostanie odrzucona.

5) Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
1. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia - Przekazanie Wykonawcy terenu budowy i możliwość rozpoczęcia robót przez Wykonawcę nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia całego zakresu robót objętego umową ustala się na dzień: 15 luty 2019 r.
Termin wykonania poszczególnych prac będzie ustalony w harmonogramie rzeczowo - finansowym, który zostanie opracowany przez Wykonawcę do 7 dni od podpisania umowy i zatwierdzony przez Zamawiającego.
3. W związku z dofinansowaniem inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań, w tym organizacyjnych, w celu zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w części IV niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za zaniedbania lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności za niewykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym umową, skutkujące np. utratą dofinansowania z RPO WP. W sytuacji tej Zamawiający będzie miał prawo do żądania naprawienia szkody obejmującej stratę w postaci utraty dofinansowania, w wysokości utraconego dofinansowania. Żądanie odszkodowania od Wykonawcy z tytułu utraconego dofinansowania z RPO WP nie ogranicza prawa Zamawiającego do wystąpienia wobec Wykonawcy z innymi roszczeniami przewidzianymi umową oraz przepisami Kodeksu cywilnego.
7) Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b Pzp,

2) Zdolności technicznej lub zawodowej:
- warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży:
> oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b Pzp.
> złoży wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym Wykonawca wykaże się realizacją robót budowlanych o podobnym zakresie rzeczowym, tj.:
- jedną robotą budowlaną polegającą na budowie obiektu użyteczności publicznej nie mniejszej niż 3000 m3, wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ
> oświadczenie, że osoby posiadają stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
a) nie mniej niż jedna osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
b) nie mniej niż jedna osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca:
> złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b Pzp,

3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 22 ust. 1 i w art. 22 ust. 1b Ustawy Pzp.

3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy PZP.
3.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP.
3.3. Zamawiający oceni - z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy PZP - czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 ustawy, jak również podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy wskazane przez Zamawiającego w Ogłoszeniu i SIWZ. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególność ci przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP.
3.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w Rozdziale V pkt 3.2. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym prze z Zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,

4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z warunków określonych w pkt. 1. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. 2 podpunkt 2), 3) i 4) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie.
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert ,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7. Wykluczenie Wykonawców z udziału w postępowaniu:
7.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców podlegających wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy.
Dodatkowo Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w oparciu o podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy (pkt 1-8):
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.13 poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c) jeżeli Wykonawca, lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, tj.: urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurent pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 2 - 4 ustawy z:
- Zamawiającym,
- osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego;
- członkami komisji przetargowej;
- osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,
e) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
f) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
g)wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych,
h) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

7.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje:
1) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. a) - c) i pkt. 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. a) - c) ustawy, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) W przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) i pkt. 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit d) ustawy;
b) w art. 24 ust. 1 pkt. 15, art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy; jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 18 i 20 lub ust. 5 pkt. 2 - 4 ustawy, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

7.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16 - 20 lub art. 24 ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione powyżej.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postepowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.


7a) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:1. W celu wstępnego wykazania przez Wykonawcę, że nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:

1) Pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone wg Załącznika nr 2 do SIWZ.
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ.
c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
d) Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców;
e) dokumenty wskazane w pkt c i d muszą potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
f) w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.

2) pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone wg Załącznika nr 3 do SIWZ;

Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, opisanych w pkt 2 poniżej chyba że, pomimo braku takiego obowiązku, dołączy on te oświadczenia lub dokumenty do swojej oferty.

2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy:
Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia:
1) Oświadczenie, że osoby które będą wykonywać lub uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, a także instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, Załącznik Nr 4 do SIWZ.
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualny mi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy - patrz rozdz. VI pkt 1. ppkt 1) SIWZ.
6) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym Wykonawca wykaże się realizacją robót budowlanych o podobnym zakresie rzeczowym, tj.:
- jedną robotą budowlaną polegającą na budowie obiektu użyteczności publicznej nie mniejszej niż 3000 m3, wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.
7) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (w przypadku wyboru oferty, Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do przedłożenia polisy w wysokości min. wartości robót - złożonej oferty).

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI pkt 2. ppkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w rozdz. VI pkt 3. lit. a) tiret drugie, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w rozdz. VI pkt 3. lit. a) tiret pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

1) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
5. Oświadczenia należy złożyć w formie oryginału, pozostałe dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy.
6. Na ofertę składają się dokumenty wskazane w Rozdziale 6 pkt. 1 i 2 oraz niżej wymienione załączniki:
1) Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - wg zał. nr 1,
2) Kosztorys ofertowy
3) Dokumenty poświadczające wniesienie wadium,
4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b Prawa zamówień publicznych - wg zał. nr 2,
5) Oświadczenie o posiadaniu osób zdolnych do wykonania zamówienia - wg zał. nr 4,
6) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
z art. 24 ust. 1 i 5 Prawa zamówień publicznych - wg zał. 3,
7) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w rozdział VI pkt 1 i 2.
8) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
9) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg zał. nr 7 do SIWZ

8) Informacja na temat wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).
2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Nr 72 9101 0003 2001 0011 8747 0005
a potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu w kasie MDK w Lubaczowie, kopia jako załącznik do oferty (sposób preferowany) lub dołączyć do oferty w sposób umożliwiający późniejsze zdeponowanie w kasie (nie spinać z ofertą).
6. Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zawartych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska).
7. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
8. W przypadku konsorcjum: wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pełnomocnictwem członka konsorcjum.
9. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.


9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena wykonania zamówienia - waga 60%.
Okres gwarancji - waga 40 %

10) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, język, w jakim muszą być sporządzone:
w siedzibie zamawiającego
Miejski Dom Kultury
im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie
ul. Marii Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów
Sekretariat
do dnia 03.01.2018 r. do godz. 10.00

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Miejski Dom Kultury
im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie
ul. Marii Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów
sala nr 2 (I piętro),
dnia 03.01.2018r. do godz. 10:15.

12) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

16) informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy.

17) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 630021-N-2017 z dnia 08.12.2017 r.

18) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.4 Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
(nr wniosku: RPPK.04.04.00-18-0111/16) złożonego do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-202

OGŁOSZENIE o UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA do pobrania w wersji spakowanej ZIP

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Informacja z sesji otwarcia ogert