Zasady bezpiecznego funkcjonowania MDK w okresie epidemii COVID-19

Podstawowym celem wdrażanych procedur w MDK w Lubaczowie jest:
1. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych.
2. Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzenia się koronawirusa w związku z działalnością domów kultury.
3. Zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i współpracowników domów kultury oraz odbiorców.

W związku z powyższym przez okres obowiązywania częściowego odmrożenia działalności MDK w Lubaczowie wprowadza się do stosowania następujące procedury:
I. Wznawiania działalności MDK.
II. Zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom MDK.
III. Zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z MDK.
IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika/obsługi/klienta.

W każdym z powyższych punktów wskazane zostały obowiązkowe oraz rekomendowane procedury. Uwzględniając konieczność zachowania ciągłości działalności kulturalnej MDK zasadne jest, aby poszczególne elementy procedur zostały wdrożone jak najszybciej, przy czym obiektywny brak możliwości natychmiastowego wdrożenia części procedur nie powinien wstrzymywać wdrożenia pozostałych ich części.
I. Wznawianie działalności MDK.
Stopniowe odmrażanie działalności MDK w Lubaczowie ma na celu:
1. Utrzymanie w możliwie jak najszerszym stopniu działalności statutowej w sieci.
2. Poszukiwanie i w miarę możliwości faktycznych i finansowych wprowadzenie innych form działalności MDK, nie wymagających bezpośrednich kontaktów z publicznością.
3. Zachęcanie do odwołania, organizacji wydarzeń dla większych grup ludzi powyżej 150 osób (debat, spotkań, koncertów, wernisaży, finisaży, konferencji, eventów, przeglądów) z wyjątkiem tych, które mogą odbywać się online.
4. Powołuje się w MDK koordynatora do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz do stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lubaczowie.
5. W zależności od tego, w którym miejscu obiektu wystąpił incydent zdrowotny, koordynator, w uzgodnieniu z kierownictwem MDK, podejmuje decyzje odnośnie wyłączenia (do czasu przeprowadzenia dezynfekcji i wywietrzenia pomieszczeń) dalszego funkcjonowania obiektu.
6. Koordynator współpracuje z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Lubaczowie i stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
7. Umożliwienie prowadzenia zajęć ruchowych (w tym artystycznych) i tych z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w Pomieszczeniach MDK, gdzie na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m2..
8. Po zakończeniu zajęć i innych czynności, poddane będą dezynfekcji wszystkie przedmioty mające bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkowały w ww. pomieszczeniach.
9. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń po każdych indywidualnych zajęciach.
10. Serwis, przegląd i odkażanie sprzętu wentylacyjno-klimatyzacyjnego (o ile przepisy sanitarne pozwolą na jego stosowanie) oraz wdrożenie częstszych i dłuższych przerw celem wietrzenia mechanicznego i grawitacyjnego sal w których odbywały się zajęcia.
11. Udział publiczności w seansach filmowych i artystycznych będzie limitowany poprzez:
a) ograniczenie liczebności publiczności stosownie do obowiązujących w danym momencie norm i zaleceń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących przestrzeni publicznych, widz będzie mógł zajmować co drugie miejsce w udostępnionym rzędzie. Przez cały czas seansu filmowego obowiązuje zakrycie ust i nosa maseczką.
b) zapewnienie środków ochrony osobistej dla publiczności (np. płyny dezynfekcyjne, dostęp do bieżącej, ciepłej wody i mydła).
c) obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
-widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
-widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
-osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
d) w sali widowiskowej (parter, balkon) w jednym czasie może przebywać maksymalnie 150 osób.
e) serwis, przegląd i odkażanie sprzętu wentylacyjno - klimatyzacyjnego oraz wdrożenie częstszych i dłuższych przerw celem wietrzenia mechanicznego i grawitacyjnego sali widowiskowej.
12. Umieszczenie w widocznym miejscu obiektu i na stronie www komunikatu informującego o podjętych działaniach zapobiegawczych, zapewniających bezpieczeństwo osobiste każdego z widzów.

II. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom.
1. Poinformowanie pracowników, obsługi, a także klientów o zakazie przebywania w obiekcie osób
z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższe sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej,
a w razie pogarszania się stanu zdrowia - wezwaniu pogotowia ratunkowego.
2. Podział realizowanych przez instytucję zadań tak, aby ich część - niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie - mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie.
3. Organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).
4. Organizację trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego (działania rekomendowane).
5. Zapewnienie służbom porządkowym oraz pracownikom mającym kontakt z odbiorców dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.
6. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.
7. Serwis, przegląd i odkażanie sprzętu wentylacyjno-klimatyzacyjnego (o ile przepisy sanitarne pozwolą na jego stosowanie) oraz wdrożenie częstszych i dłuższych przerw celem wietrzenia mechanicznego i grawitacyjnego sal.
8. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
9. Ograniczenie korzystania przez pracowników i współpracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:
- wprowadzenie różnych godzin przerw,
- zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).
10. Otoczenie szczególną troską pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne - jeśli to możliwe nieangażowanie w bezpośredni kontakt z odbiorcą osób powyżej 60 roku życia oraz przewlekle chorych.
11. Wytyczne dla pracowników:
- Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
- Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne, ewentualnie regularnie dezynfekować ręce podczas wykonywania obowiązków.
- Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
- Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
- Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
- Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
- Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp.
- Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
- Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

III. Zasady bezpieczeństwa w obiekcie.
1) Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem do budynku (sali, pracowni itd.) informacji o maksymalnej liczbie odbiorców, mogących jednocześnie przebywać domu kultury.
2) Zapewnienie odbiorcom środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło).
3) Oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej, postępowanie z odpadami zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Klimatu i GIS.
4) Umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji mycia rąk według rekomendacji GIS z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci (odpowiednia wysokość).
5) Sprzątanie, dezynfekcja toalet ze zwiększoną częstotliwością, minimum raz na godzinę.
6) Wywieszenie w pomieszczeniach instrukcji sanitarnohigienicznych dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji - także instrukcji dezynfekcji rąk.
7) Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
8) Ograniczenie liczebności odbiorców, adekwatnie do obowiązujących przepisów (w zależności od wielkości obiektu), w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
9) Dopilnowanie, aby odbiorcy dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawice ochronne oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos.
10) Dopilnowanie, aby odbiorcy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
11) Ewentualne ograniczenie godzin otwarcia.
12) Ograniczenie możliwości korzystania z szatni (np. co drugi wieszak) lub czasowe zniesienie takiej możliwości.
13) Ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach - rekomenduje się, aby liczba ta jednorazowo była o połowę mniejsza od liczby ubikacji.
14) Bieżąca dezynfekcja toalet, wind, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz - w miarę potrzeby i możliwości - innych często dotykanych powierzchni.
15) Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusa u pracownika /obsługi/klienta/ uczestnika imprez.
1. Obowiązkowe zapoznanie personelu z wytycznymi związanymi z zakażeniem koronawirusem (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).
2. Zobowiązuje się osoby zarządzające kadrami do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
3. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć ją od pracy/odseparować od innych osób w miejscu do tego przeznaczonym lub poprosić, aby transportem indywidualnym odesłać do domu. Należy powiadomić Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Lubaczowie i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
4. Osoba ta powinna oczekiwać na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób lub w wyznaczonej do tego celu przestrzeni zapewniającej odstęp od innych na min 2 m.
5. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
6. Rekomendowane jest stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
7. Zaleca się ustalenie listy pracowników oraz klientów, o ile to możliwe, przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie, ponieważ może to być bardzo pomocne w działaniach służb sanitarnych.