INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dodane przez: j_p | Data: Poniedziałek, 22 lipca 2019 godzina 10:38

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: MDK.I.271.1.2019

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: MDK.I.271.1.2019
Nazwa zadania: ''Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie oraz zakup wyposażenia sali widowiskowo kinowej Miejskiego Domu Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie''

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 738 000,00 zł (brutto).
Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie informuje, że w dniu 19.07.2019 r. o godzinie 12:15 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następującą ofertę:

Nr oferty -1, Data wpływu -17.07.2019 r., Godz. wpływu11:42, Nazwa (firma) i adres wykonawcy - SimplyTech Sp. z o.o.,ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa,Cena (brutto) -1100850,00; Łączny okres gwarancji - 3 lata

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.


Dyrektor MDK
Andrzej KindratInformację udostępniono na tablicy ogłoszeń
Miejskiego Domu Kultury ul. Rynek 2/3 w Lubaczowie
od dnia 19.07.2019 r.