Kompleksowy nadzór inwestorskiZaproszenie do składania oferty cenowej

Zgodnie z § 9 załącznika do Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego z dnia 16.09.2014r w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

z a p r a s z a m


do składania ofert na: świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ''Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu kultury w Lubaczowie''.
Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.4 Kultura.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego ul. Marii Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu kultury w Lubaczowie:
- powierzchnia użytkowa części rozbudowanej: 969,65m2, powierzchnia użytkowa części przebudowanej: 905,67m2, Powierzchnia zabudowy: 771,15m2, kubatura po rozbudowie: 7113,6 m3
Opis prac budowlanych w istniejącym budynku:
- dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów i norm,
- dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż.
- Wyburzenie części ścian działowych i konstrukcyjnych zgodnie ze schematem wyburzeń
- powiększenie otworów drzwiowych
- zamurowanie części otworów okiennych;
- rozbudowa budynku od strony frontowej
- remont istniejącego budynku;
- prace rozbiórkowe i przygotowawcze - rozebranie posadzek, skucie tynków wewnętrznych, rozbiórka posadzek w budynku poza salą kinową i w salach 0.16, 0.15, zdarcie farb, rozebranie glazury, wybicie otworów, rozebranie części ścian działowych, poszerzenie otworów drzwiowych,
- roboty murowe i ściany działowe - obsadzenie nadproży nad poszerzanymi otworami drzwiowymi, powiększenie otworów drzwiowych, wykonanie nowych ścian działowych wg rysunków projektu wykonawczego,
- stolarka zewnętrza - wymiana okien i drzwi zewnętrznych wg dokumentacji rysunkowej, obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy stalowej w kolorze grafitowym oraz wewnętrznych z aglomarmuru,
- podłogi i posadzki - remont posadzek w całym budynku oprócz sali kinowej i w salach 0.16, 0.15,
- wygładzenie nierówności ścian, wykonanie tynki, okładzin ścian i malowanie,
- wykonanie sufitów podwieszanych wg dokumentacji projektowej,
- wymiana stolarki wewnętrznej,
- remont dachu - rozebranie istniejącego pokrycia dachowego, przebudowa więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego, remont kominów, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana obróbek blacharskich, wymiana pokrycia dachowego.
- remont elewacji / skucie tynków z całości elewacji wraz z wykonaniem nowych tynków z zachowaniem istniejących detali architektonicznych, wymiana parapetów zewnętrznych, skucie szpaletów,
- rozebranie opaski betonowej i części chodnika,
- wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych metodą iniekcji krystalicznej oraz odgrzybianie i osuszanie ścian piwnic budynku, wykonanie tynków renowacyjnych;
- wykonanie izolacji pionowej budynku: ściany fundamentowe- Wodostyr super gr. 10cm, ściany zewnętrzne budynku z wełny mineralnej gr. 20cm oraz styropianu EPS-75-038 gr. 15cm.
- Wymiana instalacji c.o.
- Wentylacja mechaniczna
- Dostawa wyposażenia - Etap I

Wartość robót:
PHU REMBUD Roman Siryk, ul. Podwalna 14a, 37-630 Oleszyce - kwota 4 759 593,15 zł,

Termin zakończenia całego zakresu robót objętego umowami ustala się na dzień:15 Luty 2019 r.

Dokumentacja dotycząca postępowania dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego:
http://www.mdklubaczow.pl/index.php?show=static&id=33

3. Termin wykonania prac:

Termin wykonania zamówienia do 15.02.2019 r.

4. Termin Płatności
Termin płatności do 30 dni od daty wpływu faktury .

5. Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.


6. Kod CPV: 71.52.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego


7. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1). Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania t.j Posiadanie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym sprawowania funkcji inspektora nadzoru:
- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, oraz posiadanie aktualnego dokumentu potwierdzającego przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
- specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, oraz posiadanie aktualnego dokumentu potwierdzającego przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
- specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, oraz posiadanie aktualnego dokumentu potwierdzającego przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
2). Złoży wykaz pełnienia funkcji inspektora nadzoru w poszczególnych branżach na realizacją zadań wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym Wykonawca wykaże się realizacją świadczenie usługi inspektora nadzoru o podobnym zakresie rzeczowym, tj.:
- co najmniej jedną usługą pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją zadania polegającą na budowie budynku użyteczności publicznej na kwotę min. 2 500 000,00 zł.
- co najmniej jedną usługą pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nad realizacją zadania polegającą na budowie instalacji w budynku użyteczności publicznej na kwotę min. 200 000,00 zł,
- co najmniej jedną usługą pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją zadania polegającą na budowie instalacji w budynku użyteczności publicznej na kwotę min. 100 000,00 zł

3). Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4). Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie - Załącznik nr 2
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.

8. Kryteria oceny oferty cenowej.


Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
- oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
- oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,
- wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego,
Zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najkorzystniejsze cenę realizacji zamówienia.

8.1. Kryterium - Cena; waga - 100%
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert: Wykonawca który złożył ofertę najkorzystniejszą cenowo otrzyma 100 pkt. pozostałym Wykonawcom zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:
Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100*waga gdzie:
Cmin - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof - cena oferty badanej nieodrzuconej,
Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenie oferty należy wliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które to Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić.
Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

9. Miejsce i termin złożenia oferty:
- Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą (kurierem) w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miejski w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów -Biuro obsługi Mieszkańców, pokój B1.
- Ofertę cenową należy złożyć do 13.02.2018 r. do godz. 10.00 z dopiskiem:
''Nadzór inwestorski dla zadania Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu kultury w Lubaczowie''
-Oferty zostaną otwarte dnia: 13.02.2018 r. o godz. 10.15, w budynku Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, Pokój B5 - Referat Inwestycji i Rozwoju.

10. Do oferty należy dołączyć:

- ofertę cenową
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
- wykaz usług

11. Informacja na temat zakresu wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

12. Warunki zmiany umowy:
Zamawiający przewiduje zmiany w przyszłej umowie w następujących przypadkach:
Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

Załączniki:


1. Oferta cenowa - załącznik nr 1
2. Oświadczenie - załącznik nr 2
3. Wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia - załącznik nr 3
4. Wykaz usług - załącznik nr 4


OGŁOSZENIE o UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

ZAŁĄCZNIKI: 1, 2, 3, 4,